Voltrekt de Goede Week zich ook in jouw leven?

 

We zijn begonnen aan de Goede Week, een tijd waarin we de belangrijkste fundamenten van het christelijke geloof vieren. We herdenken en vieren het Laatste Avondmaal en de voetwassing op Witte Donderdag, het lijden en de dood van Jezus op Goede Vrijdag, het stille wachten op Pasen op Stille Zaterdag, en de verrijzenis van Jezus op Paaszondag. Deze belangrijke momenten van het christelijke geloof trekken ons mee en maken ons tot betrokkenen in heel dit gebeuren, hier en nu, midden ons leven zoals het is.

Augustinus sprak tot zijn toehoorders:

Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgestaan.
Laten we hopen dat wat we geloven dat in Christus is voltrokken,
zich ook in ons zal voltrekken.
Want het is God die belooft, en Hij bedriegt niet.
(Augustinusbrevier, p. 158)

Deze gedachte sluit aan bij een citaat uit Evangelium Gaudium, dat ook terug te vinden is in het document voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen:

Deze hoop vindt haar inspiratie in de opstanding van Christus,
een levenskracht die de wereld doordringt.
Waar alles dood lijkt, verschijnen opnieuw kiemen van verrijzenis.
Het is een ongeëvenaarde kracht.
Hoewel het vaak lijkt alsof God niet bestaat,
gezien de aanhoudende onrechtvaardigheid, boosheid, onverschilligheid en wreedheid,
is het zeker dat in de duisternis altijd iets nieuws begint te ontkiemen
dat vroeg of laat vrucht zal dragen.”
(Evangelii Gaudium, nr. 276). 

Aan iedereen wensen wij een zeer genadevolle Goede Week toe.
In gebed verbonden!