Aanvraag gebed en biddende kring

In coronatijd zijn we gestart met ‘de biddende kring rond de intenties die binnenkomen bij COMPAZ en bij de Zwartzusters’. Een groep van ongeveer 30 mensen is bereid om thuis, elk op hun persoonlijke manier, te bidden voor deze intenties. Het dragend gebed van tochtgenoten is dragend, helend en maakt minder eenzaam. Via een mail ontvangen de voorbidders die intenties van mensen die alleen met hun voornaam genoemd worden.

Indien u graag zelf een intentie doorstuurt, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier hieronder. 

BID VOOR MIJ
Vind je het moeilijk om je tot God te richten?
Verlang je dat wij jouw vragen opnemen in onze gebeden?
Verstuur onderstaand formulier en wij bidden ook voor jou.

  BIDDENDE KRING
  Wil je zelf graag deel uitmaken van de biddende kring?
  Verstuur onderstaand formulier en wij nemen contact met je op.

   Agnès B. die deel uitmaakt van de biddende kring van COMPAZ, die bidt voor de intenties die we ontvangen vertelt ons hoe zij dit engagement beleeft. Het is een heel mooi gebaar van liefde!

   Wat vind jij daarin belangrijk?

   Bidden is praten met God in de stilte van ons hart.
   Door het bidden laten wij God zichzelf zijn.
   Hoe beleven wij God?
   Als vader, als rechter, als aanwezige, als barmhartige, als redder in nood.
   Bidden is ook verlangen naar de menslievende God.
   We zijn allemaal kinderen van God.
   Als kind van God mag je Hem echt vertrouwen.

   Waarom ben jij daarop ingegaan?

   We hebben ogen en oren, handen en voeten, en we hebben elkaar.
   We hebben dit allemaal van God ontvangen.
   God is altijd nabij ook in moeilijke omstandigheden.
   Hij ziet ons héél graag ondanks onze beperkingen.
   Wij hebben allemaal een verhaal dat te mooi is om alleen voor onszelf te houden.
   Door toe te treden tot de biddende kring van COMPAZ ben ik mij nog bewuster geworden van de meerwaarde van elkaar te hebben in gebed. We zijn tochtgenoten en lotgenoten.
   Door het goede en minder goede met elkaar te delen in gebed, maken we van de aarde een beetje hemel.

   Hoe doe jij dat ?

   Door bijvoorbeeld een kaarsje te laten branden voor een geliefde, of te bidden voor het welslagen van een examen voor  een student.
   Een gebed als teken dat er aan jou wordt gedacht. Het kan ook bidden zijn voor een genezing of een  H. Mis laten opdragen voor dierbare overledenen.

   Waarom zou je aanraden dit geschenk ook aan anderen te geven?

   Het gebed is een kostbaar geschenk.
   Het is een kompas in ons leven dat ons de weg wijst.
   Overal ter wereld kunnen we dat kompas meenemen.
   Het is een grote bemoediging om te bidden voor elkaar.
   Ook bedenk ik dat zo’n gebed God blijdschap geeft want ook Christus bad.
   Het is goed zijn voor elkaar in en door het gebed, zoals God goed is voor ons  allemaal samen.

   In Jakobus 5 staat immers vermeld dat we moeten bidden voor elkaar.
   Ook Paulus bidt voor zijn broeders en zusters.

   Ik bid ook met woorden uit de Bijbel:

   Heer, U kent hen door en door.
   U weet alles van hen, waar ze ook zijn,
   hoe ze zich ook voelen.
   U weet alles wat ze denken.
   U bent dag en nacht bij hen,
   U weet alles wat ze doen.
   U kent elk woord elke schreeuw en elke traan van hen,
   nog voordat ze het gezegd hebben.
   U bent aan alle kanten om hen heen
   en uw hand rust op hen.

   Heer, geef hen kracht.
   Heer, help hen,
   U heeft dat beloofd.
   Ze gaan nu door een diep, donker dal,
   een dal van moeilijkheden,
   geef dat ze nergens bang voor zijn, want U bent bij hen.
   Met uw stok en uw herdersstaf
   beschermt U hen.

   Heer, troost hen!

   (Naar Psalm 23: 3-4 en Psalm 139: 2-5)

   Ria F. deelt aan ons wat het voor haar zelf betekent te bidden voor intenties van anderen. Mocht u zich daartoe ook aangesproken voelen, u bent welkom! stuur een mail naar compaz.brugge@gmail.com

   Eer mij die vraag werd gesteld, stond ik er nog niet bewust bij stil. Maar misschien is het goed dat eens te doen.

   Zoals Jezus in het evangelie bewogen werd door het lijden van mensen, zo roept een intentie om te beginnen mijn empathie op. In het evangelie zien we bij genezingen, van welke aard ook, dat het in essentie om geloof gaat.

   De mensen die, via Compaz, om een gebed vragen getuigen hiermee van hun geloof en hun vertrouwen. Geloof en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat te groot is voor mij, kan ik maar beter vol vertrouwen en overgave in de handen van God leggen. Ook als het gebed niet zichtbaar de situatie verandert, dan is het toch best mogelijk dat mijn kijk op de situatie verandert en helend werkt. Bidden is nooit zinloos. Dat is mijn rotsvaste overtuiging.

   Een engagement aangaan vraagt om trouw. Dat is in deze niet anders. Misschien is dat het moeilijkste maar ook dat wat de grootste vruchten afwerpt. Trouw, zeg gerust: vol-harding.  Het kan inderdaad soms lastig zijn om het vol te houden maar is het niet zo dat “de aanhouder wint”?

   Wie gehoord wil worden moet zich laten horen. Mijn geliefkoosde acclamatie na de voorbeden is: ‘Heer wees ons genadig, blijf bij ons. Heilige God, bewaar ons.’ (ZJ 10 h). Over hoe te bidden, maak ik mij weinig zorgen. De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat we niet eens weten hoe we moeten bidden maar dat de Geest ons in onze zwakheid tegemoet komt (Rom. 8,26). Daarop wil ik graag vertrouwen. Af en toe durf ik als voorsprekers wel eens de hulp inroepen van mijn batterij favoriete heiligen. Dit jaar, in het St. Jozef-jaar dat op 8 dec. 2021 zijn slot kende,  kwam hij de rij aanvullen!

   Voor ik dit engagement aanging, was het bidden van de rozenkrans niet aan mij besteed. Nu begin ik ervan te houden. Of hoe bidden voor anderen, mijzelf heeft veranderd. Door mij sterker in te leven in de heel concrete zorgen van anderen, leer ik de eigen zorgen te relativeren. Het gebed schept een verbondenheid met de mensen die door één of andere vorm van lijden getroffen worden. Te weten dat je niet alleen aan het roepen bent om Gods erbarmen en ontferming, doet goed.
   Voor dat alles en voor Gods genade, ben ik vooral dankbaar.

   Op regelmatige tijdstippen gedurende de dag komende Zwartzusters samen om te bidden.

   Medewerkers, studenten, buren,… kunnen deelnemen aan dit gebed.
   06.40u – morgengebed
   07.00u – eucharistieviering
   11.45u – middaggebed
   17.10u – rozenkrans
   17.30u – avondgebed

   Het breviergebed dat de zusters drie keer per dag bidden, in verbondenheid met de grote Kerkgemeenschap, is gericht op Gods lof en is als een krans verweven rond de eucharistie.
   Door het bidden van de rozenkrans stellen ze zich onder de beschermende mantel van Maria, Moeder van de Kastanjeboom.

   Dit zijn momenten waarop de zusters ook alle noden en intenties van de mensen bij de Heer en Maria brengen. Jezus kent die noden, maar Hij vraagt vertrouwen. Jezus’ leven was doorweven van gebed en Hij leerde ons bidden. In het Evangelie van Mattheüs 11,28-30 staat er als Woord van God:

   In die tijd nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

   Vrienden kunnen onderweg ook elkaars lasten dragen,
   net als herten die een rivier oversteken.

   Van herten zegt men dat ze zowel bij het in colonne optrekken
   als bij het zwemmen naar een ander stuk land
   hun kop met het zware gewei op elkaars rug leggen.
   Een gaat er dus voorop en achter hem komen dan de herten die,
   de een na de ander, hun kop op het hert vóór hen leggen.
   Als het hert dat voorop loopt en
   het gewicht van zijn eigen kop moet dragen
   dan moe wordt, sluit het aan achteraan
   en lost een ander het af en neemt zijn last over.
   Dan kan dit hert, net als de andere, zijn kop neerleggen
   en bijkomen van zijn vermoeidheid.
   Zo nemen ze dus afwisselend de zware last op zich
   en gaan ze hun weg tot aan het eind
   en laten ze elkaar niet in de steek.
   Augustinus over Psalm 41 (42),4

   Ben je moe en ga je onder lasten gebukt,

   dan willen de Zwartzusters jouw noden en vragen bij de Heer brengen

   of ook bidden tot Maria van de Kastanjeboom.

   Gebed Lieve Vrouw van de Kastanjeboom

   Lieve Vrouw van de Kastanjeboom,
   Jij die reeds vele jaren
   waakt over Je Zwartzusters van Bethel,
   over hun familieleden, vrienden
   en bekenden,
   over hun zieken en noodlijdenden.
   Laat je minzame glimlach
   openbloeien in ons leven.
   Laat Je tedere zorg
   ons dagelijks werk inspireren.
   Laat Je vroom gebed
   doorklinken in ons innig samenzijn.
   Laat Je sterkte
   onze blijvende hoop zijn.
   Laat Je hart onze liefde verwarmen.
   Laat Je krachtig Magnificat
   ons bewonderend naar God opzien.
   Laat Je waken in Nazareth
   ons hart waakzaam en wakker houden
   voor de alles- en allenomvattende liefde,
   de kruisliefde van uw Zoon,
   de God-mens onder ons.
   Amen.

   WOORD VAN LEVEN
   Je kan ook de Heer tot jou laten spreken doorheen Zijn leven gevend Woord. Het kan een opborrelende bron van Leven en Liefde worden op je levensweg.

   “Het verlangen bidt altijd”, zegt Augustinus in zijn preek 80,7

   Wat is jouw diepste verlangen?

   Laat het als wierook opstijgen tot de Vader, Zoon en Heilige Geest