Een deelnemer van het Augustinusleesgroepje aan het woord

BOUWEN AAN GODS HUIS – voor als je drie minuten een verslag wil lezen van een deelnemer aan het Augustinusleesgroepje met als leidraad een brochure van de Augustijnse beweging in Nederland

Gedachten van Augustinus over kerk-zijn, geloofsgemeenschap en pastoraat en zelf huis van God zijn.
“Wijzelf zijn het huis van God, in deze tijd gebouwd, om aan het einde der tijden te worden ingewijd.”
Wijzelf de levende stenen, met Christus als hoeksteen, en de onderlinge liefde als samenhoudende mortel en onderpand voor ‘het Rijk der hemelen’ (Mt) – hier en nu – met uitzicht op een Toekomst zonder einde: ‘het hemels Jeruzalem’.

Lasten delen
“De arme en de rijke, ze hebben ieder hun eigen last maar kunnen elkaar helpen omdat de ene heeft wat de andere nodig heeft.” Het is hartverwarmend te zien hoe mensen, individueel of in groep en niet in het minst jongeren, initiatieven nemen ten goede.

Hanna Lam inspireert met dit lied:
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.
Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.
Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.

Geniet van elkaars gaven
“De afzonderlijke ledematen zijn in hun werking afhankelijk van elkaar en vormen het lichaam tot een eenheid. Hetzelfde principe kan gelden voor de verhouding individuele gelovige/geloofsgemeenschap.” We groeien aan elkaar tot een overvloed aan gaven en talenten! Een geloofsgemeenschap op z’n best, een feest op z’n tijd.

Een gezonde kleine teen
“Het kleinste lichaamsdeel is net zo belangrijk als het grootste!”
Voor God – die zich openbaarde in een kwetsbaar Kind – kan het niet anders of elke kleine mens is door Hem ‘gezien’ als een kostbare parel! Groeien in de onderlinge liefde is noodzakelijk, om als gemeenschap te groeien in de liefde tot de hoeksteen: Christus. Augustinus aarzelt echter niet om te zeggen: “Soms is het noodzakelijk een ziek lichaamsdeel weg te snijden, in het belang van het geheel.” Straffe taal!

Een geschenk van God
Leven met open handen en een open hart, de ander aandachtig beluisterend, kijkend met een open vizier en… het wonder kan gebeuren: de ene voor de andere een geschenk, een genade! Maria deed het ons voor: leeg van zichzelf om open te staan voor Zijn Woord, dat vrucht droeg in haar schoot. Jezus, Gods grootste geschenk, hét teken van Zijn menslievendheid, hét teken van Zijn solidariteit met de mens!
“Midden onder u, staat Hij die gij niet kent.” (ZJ 105)

Draagt elkanders lasten
“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…” zegt Jezus (Mt 11:28). Zijn draagkracht stelt de mens in staat elkaars lasten te dragen, zoals herten dat spontaan op hun eigen wijze doen!
“Heer wees ons nabij, Heer wees ons nabij. Schenk uw kracht, maak ons vrij. Heer wees ons nabij, Heer wees ons nabij. Kom en schenk ons uw kracht.” – (Taizé)

Verdraag de onvolmaakte
“De netten van het Woord zijn uitgeworpen om mensen te vangen voor het Leven. Hoe de netten ook gescheurd, hoe het schip – dat de Kerk is – ook te neer gedrukt, het kan niet tot zinken worden gebracht.” De onvolmaakte verdragen: een lastige klus die een niet aflatend vertrouwen, geduld en veel liefde vraagt maar er is geen andere weg want:
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. – Hanna Lam

Bidden voor de bisschop
“Bidden opdat de drager zou worden gedragen, om z’n taak als gewijde dienaar te volbrengen.” Evenals Augustinus vroeg om voor hem te bidden, was dit de eerste vraag van Paus Franciscus aan de gelovigen.
Wie zich zo nederig opstelt is een groot en edel mens!

Vergevende gemeenschap: erekrans voor een bisschop
Augustinus durft als bisschop schuld te bekennen om begane fouten en benadrukt tegelijk dat, als hij al eens te streng optrad, hij niet ophoudt van zijn mensen te houden. Een bewonderenswaardig en navolgenswaardig voorbeeld.
Niets moeilijker dan vergeving vragen en ontvangen – zo leert de ervaring – en toch… Bidden we niet: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.” Makkelijker gezegd dan gedaan. Zonder hulp lukt het vaak niet.
“Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde.” – (Taizé)

Veilige haven?
“De verleiding is groot zich terug te trekken in een veilige haven van gelijkgezinden.” Maar vergis je niet! “Ook daar kunnen schepen tegen elkaar botsen…”
Gelijkheid, onpartijdigheid en volgehouden liefde zijn levensnoodzakelijk.
Als Hij bij ons is, mag het al eens stormen, want Hij is een bekwame Stuurman!
‘Ubi caritas… Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons.’ – (Taizé)

Nagenietend van de fijne namiddag met een heerlijk ‘zoete pauze’, dankbaar voor de goede voorbereiding en begeleiding door Anne en dankbaar voor elke in vertrouwen gedeelde geloofservaring en geloofsgetuigenis – geladen met licht en met kracht – ging ik anders naar huis dan ik gekomen was en voel(de) mij een gezegend mens!

Van Karen Germeys nog dit gebed als afsluiter en aanloop naar Kerstmis
(Kerkplein, Bisdom Gent, dec. 2019)

Goede God,
Als de wereld om ons heen in duisternis verkeert:
kom ons tegemoet, wees ons licht.
Als de feiten het tegendeel lijken te bewijzen:
kom ons tegemoet, versterk ons geloof.
Als we teleurgesteld zijn in onze geliefden,
in onze gemeenschap, in onze Kerk:
kom ons tegemoet, wakker onze liefde aan.
Als we de onmacht voelen om zelf de stap naar verandering te zetten:
kom ons tegemoet, wees onze hoop.
Als wij het wachten op uw Rijk moe worden:
kom ons tegemoet, zegen ons met vrede.
Mensen kunnen de doorbraak van uw Rijk
wellicht tegenwerken of vertragen.
Maar Gij maakt van elke omweg een heilsweg.
Gij komt. Laat deze zekerheid onze vreugde zijn.
Amen.

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2020!
Verslag: RF